پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس ارتباطي مركز
  2كيلومتر بعد از پليس راه تبريز- آذرشهر

    آدرس تماس با مركز

    آدرس: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

    - جاده تبریز-آذرشهر، 2 کیلومتر بعد از پلیس‌راه تلفن: 32442401- 32443094 (041)

    دورنگار: 35280942 (041) - کد پستي: 5153715898   

    - ساختمان آموزش؛ تبريز، خيابان عباسی، ایستگاه حاج هاشم، روبروي پارك چشم انداز 

     تلفن: 81-35276280

    - وب‌سایت: http://azaran.areeo.ac.ir    ایمیل: azaran@areo.ir

     


    تماس با مدير سايت    مهدي عبدالصمدي مسئول اطلاع‌رساني
    تلفن محل کار             32443096

    كد بين استاني  041                 

      پست الكترونيك azaran@areo.ir

    ساختمان ستادی- خسروشاه

    حــوزه ريـاســـــت

    دفتر

    32442424-2443912

    آقاى کاظمی

    210-330

    نمابر

    32442866

    دبیرخانه 32443707

    حــــوزه معـــاونين

    دفتر- مستقيم

    32443916

    آقاى ببودن

    228

    خانم آهنگری

    337

    آقاى عارفى- سمعى و بصرى

    249

    حــراست

    مستقيم

    32443208

    داخلي

    340

    نگهبانى

    334

    اداره امــــور مالـــــى

    مستقیم

    32443207

    آقای محمودی

    226

    آقایان پورحسن- قابوسیان

    258

    آقای پورحسن- مستقیم

    32443911

    خانم‌ها خندان- عطایی فر

    213

    آقاى فتحی

    240

    آقاى پایدار

    250

    اداره منابع انساني

    مستقیم

    32443913

    آقايان فرج پور - مجیدی

    324

    آقایان صفرزاده- عبدی

    312 داخلي

    مستقيم 32443707

    آقای مردی

    252

    اداره خدمات فني و پشتیبانی

    مستقيم

    32443706

    آقای افلاکی

    243

    آقايان نوشيان - پورمحمد- قصابى

    305

    اداره برنامه، بودجه و آمار

    مستقیم

    32443706

    آقای هاشم زاده

    239

    امــــــــــــــــور عمــــــــــومـــــــى

    آقایان همایون‌کیا- مددی- دهشید

    234

    آقاي محمديان- نقليه

    299

    آقاى باقرنيا- انبار

    270

    اداره فناوری اطلاعات و خدمات علمی

    مستقيم

    32443096

    آقاى عبدالصمدى

    237

    خانم‌ها بهروزيان- محمدى

    236

    آقاى اسكندرزاده

    235

    دبيــرخانه امـــور پژوهشـــــى

    مستقيم

    32443096

    آقاى كريميان

    232

    خانم رضایی

    238

    بخش تحقيقات خاك و آب

    مستقيم

    32443914

    آقاى بايبوردى

    263

     آقای صیاد حبیبی

    262

    آقاى فرج‌نيا

    264

    آقای مطلبی فر

    256

    آقای احمدي عدلی

    261

    آقای ايرانخواه- آزمايشگاه

    254

    آقاى صابر عبدى- كاظمى‌پور

    241

    آقايان ميلانى- پاشايى

    257

    آقاي اسمعيل زاده

    260

    خانم‌ها احمدى-موسوى‌منش-حكيمى

    255

    بخش آبخيــــــزدارى

    مستقيم

    32443914

    آقاى مهرورز

    273

    آقايان یاراحمدی- رستمی زاد

    265

    آقاى كلانترى

     

    خانم حاجي حسنى

    266

    میرمحمدی- صادق زاده- محسنی

    272

    آقايان نيك‌نژاد- بهروان

     267

    بخش تحقيقات فنى و مهندسى كشاورزى

    مستقيم

    32443915

    آقاى ناصری

    288

    آقايان عادل ‌زاده- مطلبي

    341

    آقاى زابلستانى

    287

    آقاى طاهرى

    289

    آقاى رشاد صدقى

    286

    خانم‌ها زرگرى‌پور- مظفرى

    282

    آقای نیکان‌فر

    281

    آقاى سليمانى

    295

    خانم خطیب شهید

    280

    آقاى شهنوازى-اقتصاد كشاورزى

    283

    بخش تحقيقات زراعي و باغي

    مستقيم

    32443095

    آقاى دژم پور

    303

    آقای رضایی

    302

    آقایان بازیار- رنجبر

    304

    آقاى پاسبان

    306

    آزمایشگاه- آقای رضایی

    308

    آقاى خورشيدى

    323

    آقاى بایرامی

    313

    آقايان موسوى زاده- ميرفخرايى

    309

    آبدارخانه

    320

    بخش تحقيقات علـــــوم دامــــــى

    مستقيم

    32443095

    آقاى باغبان

    317

    آقايان تقى‌پور- مرسلی

    301

    آقاى علمى

    230

    آقايان على‌محمدلو- مهباغى- غيور

    319

    آقاى موسوى

    224

    خانم قره داغى

    321

    آقاى الياسى

    285

    آقايان آخوندی- حسینی-خسروشاهی

    318

    آقايان حميديه- قربان‌اصل

    316

    بخش تحقيقات گيــــاه‌پزشكـــــــى

    مستقيم

    32443093

    آقاى شيردل

    293

    آقاى محمدى‌پور

    333

    آقاى ولى زاده

    328

    آقاى جعفرلو ( آزمايشگاه)

    325- 326

    آقای تقي زاده

    296

    آقاى پور حاجى

    327

    آقای چناری

    292

    خانم سيدى صاحبارى

    297

    خانم پورى

    329

    آقای لطفعلی‌زاده

    331

    آبدارخانه

    291

    بخش تحقيقات جنگل و  مرتع

    مستقيم

    32442993

    آقاى ابراهیمی

    220

    خانم استاد هاشمي

    201

    آقايان پزشكى- نجیب زاده

    202

    خانم‌ها رنجبر- بالايى

    203

    آقايان ايمانى

    206

    آقايان فضلعلى- توانايى

    205

    آقايان نورمندمويد

    208

    خانم‌ها رفعتى- مقيمى‌فام

    209

    آقايان رزبان- طالب‌پور- سلطانی

    215

    آقايان صفاپور- پورخاكى

    216

    آقايان دردايى- فتحعليزاده

    217

    آقاى خانبابايى

    218

    آقايان قهرمانى- كاسبى

    219

    آزمايشگاه آقايان دردايى-فتحعليزاده

    222

    آقايان شيخ‌زاده- افرادى

    223

    آقاي حبيبي - خدمات

    214

    واحد كنترل و گواهى بذر و نهال

    مستقيم

    32440780

    آقاى عابدى پريخان

    279

    خانم قراجه‌اى

    271

    آقايان چايفروش- خيري

    276

    آقاى سلمان عبدى

    274

    آقاى آقامحمدى

    338

    مزرعه: بايرامى- اكبر حسنى

    267

    ايستگاه سهند

    33412737

    پرديس سعيدآباد

    36300595

    هواشناسى

    32447081-2

    مخابرات

    32442401-32443094

                             

     ساختمان آموزش

    حوزه مدیریت

    35281397- 35281518

    نمابر – دبیرخانه

    35280942

    اداره آموزش- آقای شکاری

    35281660

    اداره منابع انساني- آقای فرج‌پور

    35276824

    واحد حقوقي- خانم واعظ فر

    واحدروابط عمومي- خانم محمدزاده

    35281658

    اداره حراست- آقای صفرپور

    35276914

    واحد كامپيوتر- خانم صادقی

    35276289

    آموزش بهره‌بردارن- آقای نصیری فرد

    35281659

    امور مالی- آقای محمودی

    35280205

    اداره آموزش‌هاي رسمي- آقای غفارزاده

    35281661

    نگهبانی

    35276280-1

     

     


    5.3.12.0
    V5.3.12.0