• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
فهرست اصلي

  منابع طبيعي

  فعاليتهاي تحقيقاتي بخش تحقيقات منابع طبيعي از سال 1353 با اجراي دو طرح از طريق ايستگاه تحقيقات جنگلها ومراتع تبريز شروع گرديد ودرسال 1360 توسط بخش جنگلها ومراتع اين فعاليتها پيگيري شد.

  بعد از تفكيك وظايف وزارتين جهاد و كشاورزي درسال 1370 بخش تحقيقات منابع طبيعي به عنوان يكي از بخشهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات منابع طبيعي واموردام آذربايجانشرقي به فعاليتهاي خود ادامه داد. تعداد طرحهاي در دست اجراي بخش در سال 1370 ، 9 فقره بود كه و تا كنون سير صعودي داشته بطوريكه در حال حاضر 27 طرح تحقيقاتي در حال اجرا و 28 طرح خاتمه يافته وجود دارد. اين بخش با 8 نفر عضو هيئت علمي و 18 نفر كارشناس ارشد و كارشناس و كلا 45 نفر پرسنل يكي از بخشهاي بزرگ مركز ميباشد.

  فعاليتهاي تحقيقاتي بخش در عرصه هاي جنگلي ومرتعي ونيز درايستگاههاي ارسباران ، تاتار، ملكان ، بناب ، جزيره اسلامي وعون بن علي متمركز گرديده است . درسال 1373 ، هفت گرايش جنگل ، مرتع ، صنوبر، گياهان داروئي ، فيزيولوژي و ژنتيك،گياه شناسي وآفات وبيماريهاي عرصه‌هاي منابع طبيعي براي اين بخش تصويب گرديد و لذا فعاليتهاي بخش در فالب هفت گروه تحقيقاتي متمركز شده است.


  طرحهای در دست اجرا

  طرحهای در دست اجرا:

   

  1 - تهيه فلور استانهاي مختلف كشور - استان آذربايجان شرقي

  2- بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند

  3- بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند

  4 - بررسي حد بهره برداري مجاز گونه هاي مرتعي در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند

  5- بررسي ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي و رفتار دام در مراتع نمونه 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند

  6- بررسي تنوع ژنتيكي، سازگاري، انتخاب و معرفي مناسب ترين ژرم پلاسم برخي گونه هاي جنس Thymus

  7- بررسي خصوصيات رويشگاه و پراكنش گونه هاي مختلف جنس تيموس در ايران

  8- استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (طرح خاص)

  9- بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور - استان آذربايجان شرقي

  10- استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (طرح خاص)

  11- بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت و گرايش اكوسيستم هاي مرتعي

  12- بررسي امكان معرفي چاودار به عنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه اهي ديمزارهاي رها شده

  13- جمع آوري، شناسايي، ارزيابي مقدماتي و حفاظت بذور گياهان دارويي به منظور تقويت بانك ژن (فاز دوم)

  14- بررسي عملكرد علوفه و تعيين ارزش زراعي اكوتيپ هاي بومي اسپرس در شرايط آبي و ديم

  15- شناسايي تكميلي، تعيين پراكنش و ارزيابي تاثير نماتد هاي بيمارگر حشرات در كنترل سه گونه آفت مهم جنگلي در ارسباران

  16- بررسي تنوع در عملكرد و اجزا عملكرد و سازگاري گونه هاي مختلف مرزه (Satureja ) در برخي مناطق اكولوژيك كشور

  17- استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور

  18- جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار گونهاي مرتعي ايران و پارازيتوئيد هاي آن

  19- جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران

  20- جمع آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگومها)

  21- تعيين ميزان تاثير شرايط آب و هوايي در توليد علوفه مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع (آذربايجان شرقي)

  22- شناخت مناطق اكولوژيك كشور - فاز دوم: استان آذربايجان غربي

  23- شناخت مناطق اكولوژيك كشور - فاز دوم: استان آذربايجان شرقي


  طرحهای خاتمه یافته

  طرحهاي خاتمه يافته:

   

  1 - تعيين تاثير كشت توام گندم و يونجه يكساله در بهره وري بيشتر اراضي ديم  منطقه هشترود

  2- جمع آوري وبررسي گونه وارقام بومي وغير بومي صنوبر استان آذربايجان شرقي در خزانه سيلكسيون

  3- بررسي گونه هاي افرا در آذربايجان شرقي از نظر افدرين وپروافدرين

  4- طرح جامع مطالعات اكوفيزيولوژي جنس Juniperus در ايران

  5- جمع آوري فلور استان  فاز اول

  6- بررسي اثرات زيست محيطي برداشت بي رويه از درختان جنگلهاي ارسباران و ارائه شيوه هاي مديريت زيست محيطي

  7- بررسي ومقايسه محصول علوفه اي ارقام مختلف آترپيلكس در شرايط ديم

  8- مطالعه سازگاري وخوشخوراكي گونه هاي بومي وغير بومي سالسولا در اراضي شور استان آذربايجان شرقي

  9- جمع آوري وشناسائي فون حشرات صنوبر در تبريز ونهالستان قوريگل بستان آباد

  10- بررسي بيوماس توليدي گراس و لگوم در كشت ديم

  11- بررسي مواد موثره كاسني Cichorium intybus

  12- مقايسه عملكرد علوفه وتعيين مناسب ترين ميزان بذر در كشت ارقام مختلف يونجه هاي يكساله سردسيري در شرايط ديم منطقه هشترود

  13- مطالعات اقتصادي- اجتماعي احداث جنگل تحقيقاتي ارسباران

  14- بررسي وتعيين ميزان رويش قطري گونه هاي مهم جنگل ايران

  15- جمع آوري وبررسي وشناسائي فون حشرات جنگلها ومراتع آذربايجان شرقي

  16- جمع آوري و شناسايي گياهان دارويي استان آذربايجان شرقي

  17- شناسايي بيماريهاي  قارچي اندامهاي هوائي درختان ودرختچه هاي جنگلي ارسباران

  18- بررسي وتحقيق اطلاعات منطقه اي در زمينه كاربرد گياهان داروئي آذربايجان شرقي

  19- شناخت مناطق اكولوژيك استان آذربايجان شرقي

  20- بررسي جوانه زني برخي از گونه هاي جنگلي بومي استان آذربايجان شرقي

  21- جمع آوري وبررسي امكان اهلي كردن اكوتيپهاي مناسب دو گياه داروئي علف چاي وبادرنجبويه

  22-پرورش واهلي كردن گياه قره غات Ribes bieberisteinii

  23- بررسي بيولوژي سرخرطومي ميوه بلوط وشناسائي دشمنان طبيعي آن در جنگلهاي ارسباران

  24- احداث جنگل تحقيقاتي ارسباران وانجام مطالعات زير بنائي

  25- شناسايي مناطق شور گياهان شور روي ومعرفي گونه هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در آذربايجان شرقي

  26- جمع آوري و بررسي گونه ها و ارقام بومي و غير بومي صنوبر استان آذربايجان شرقي در خزانه سلكسيون

  27- بررسي زيست شناسي وشيوه هاي كنترل طبيعي پروانه برگخوار دم قهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران

  28- بررسي امكان بر آورد ميزان پوشش گياهي وارتباط آن با توليد مرتع با استفاده از عكس ماهواره اي در منطقه ميشو داغ

  29- بررسي تغييرات مواد موثره بادرنجبويه ودو گونه درمنه در طي دوره رشد به منظور دستيابي به مناسبترين زمان برداشت

  30- مطالعه جوامع گياهي كوه ميشو وارائه نقشه جوامع گياهي

  31- بررسي روشهاي مختلف كشت گونه هاي درختي و درختچه اي و سازگاري اين گونه ها در شرايط ديم در شيبهاي جنوبي كوه عون ابن علي تبريز

  32- احداث باغ گياهشناسي تبريز

  33- تحقيقات سيتوتاگزونومي تيره Chenopodiaceae در استان آذربايجان شرقي

  34- مديريت مراتع سهند

  35- نگارش فلور ايران بزبان فارسي طايفه تره تيزك

  36- بررسي سازگاري برخي از گونه هاي درختي سوزني برگان در حوزه جنگلهاي ارسباران

  37- كلكسيون گياهان داروئي آذربايجان شرقي

  38- مطالعات اقتصادي اجتماعي طرح توسعه آبخوان تسوج

  39- بررسي عمق كاشت بذر بلوط

  40- روشهاي شكستن خواب بذرور گياهان مرتعي وداروئي

  41- بررسي سيتوژنتيكي لگوم هاي جمع آوري شده در بانك ژن  جنس گون

  42- ارزيابي تنوع ژنتيكي صفات جمعيت گردوي استان آذربايجان شرقي با استفاده از الكتروفورز پروتئين

  43- جمع آوري بذور گياهان مرتعي و دارويي به منظور تقويت وتكميل بانك ژن گياهان مرتعي - فاز اول

  44- بررسي كشت ديم برخي از گونه هاي درختي ودرختچه اي با استفاده از روشهاي مختلف ذخيره آب باران

  45- شناسايي تكميلي ،تعيين كارآيي وپراكنش دشمنان طبيعي پروانه دم قهوه اي در ارسباران

  46- مطالعه آت اكولوژي Atriplex verrucifera در استان آذربايجان شرقي

  47- كنترل و ارزيابي دوره اي تبديل ديمزارهاي كم بازده

  48- مطالعه ژنتيكي سه گونه جنس آگروپيرون وبررسي امكان تلاقي هاي بين گونه اي و درون گونه اي جهت دستيابي به پتانسيل هاي ژنتيكي برتر آن

  49- كنترل و ارزيابي دوره اي ورود و خروج دام در طرح تعادل دام و مرتع

  50- كنترل و ارزيابي طرحهاي مرتعداري (طرح تعادل دام و مرتع)

  51- مطالعه گونه هاي اسپرس (Onobrychis )  استان آذربايجان شرقي از لحاظ صفات زراعي و سطوح پلوئيدي (بانك ژن)

  52- كنترل و ارزيابي دوره اي طرحهاي اسكان عشاير و آموزش و ترويج(طرح تعادل دام و مرتع)

  53- بررسي سيتوژنتيكي گونه هاي  شبدر استان آذربايجان شرقي

  54- بررسي تاثير قرق در وضعيت وگرايش مراتع طبيعي مناطق مختلف اكولوژيك استان

  55- بررسي سيتوژنتيكي گونه هاي خلر Lathyrus spp   استان آذربايجان شرقي

  56- جمع آوري وشناسايي گياهان استان آذربايجان شرقي وتشكيل هرباريوم  (فاز دوم)

  57- شناسايي زنبورهاي گالزاي بلوط وتعيين پراكنش وانبوهي آنها در جنگلهاي ارسباران

  58- جمع آوري شناسايي ارزيابي حفاظت بذور گياهان داروئي بمنظور تقويت بانك ژن

  59- شناخت مناطق اكولوژيك كشور - منطقه تبريز (محدوده نقشه چهار گوشه تبريز)

  60- آزمايش جمع آوري ارقام گردو جهت احداث كلكسيون و جنگل كاري در جنگل تحقيقاتي ارسباران

  61- بررسيهاي صحرائي تاثير ديميلين وباكتري  .B.t روي لاروهاي پروانه دم قهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران

  62- شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه استپانكرت (پارس آباد)

  63- تعيين جدول زندگي وديناميك جمعيت پروانه دم فهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران

  64- ارزيابي نحوه استقرار وبررسي ويژگيهاي فنولوژيك گونه ها از طريق قطعه سيستماتيك در باغ گياهشناسي

  65- ارزيابي ژنتيكي دو گونه يونجه چند ساله Medicago sativa و اسپرس Onobrichis sativa به منظور افزايش عملكرد و كيفيت علوفه در دو شرايط آبي و ...

  66- جمع آوري ،شناسايي،ارزيابي وحفاظت بذور گياهان مرتعي به منظور تقويت بانك ژن  فاز دوم

  67- بررسي قدرت تركيب پذيري ژنوتيپ هاي نر وماده  درختان بنه در عرصه هاي طبيعي جزيره اسلامي به منظور انتخاب برترين والدين

  68- احداث باغ بذر گونه هاي مهم تجاري و صنعتي بصورت نهال پيوندي در جنگلهاي ارسباران

  69- بررسي بيولوژي قارچ microsphaera alphitoides عامل بيماري سفيدك پودري بلوط در جنگلهاي ارسباران

  70- بررسي تغيير سطح جنگلهاي ارسباران بين سالهاي 73 تا 83 با استفاده از تصاوير ماهواره اي و مقايسه با عمليات ميداني و ارتباط اين تغييرات با . ..

  71- جمع آوري بذور، ارزيابي و تكثير گونه هاي درختي و درختچه اي استان آذربايجان شرقي

  72- بررسي مقاومت وحساسيت گونه ها وكلن هاي صنوبر به آفات مهم صنوبر در آذربايجان شرقي

  73- ارزيابي باسيلوس تورنژينيس (فرآورده B.T.H ) روي ابريشم باف و پروانه برگخوار سفيد بلوط

  74- جمع آوري و شناسايي قارچهاي ماكروسكوپي جنگلهاي شمال و شمال غرب

  75- شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه ميانه (محدوده چهار گوشه ميانه Nj38-12 )

  76- بررسي فنولوژي گونه هاي منطقه رويشي ايران - توراني در باغ گياهشناسي تبريز

  77- بررسي نياز رويشگاهي برخي از درختان جنگلي ايران ( بارنكو زبان گنجشك و چنته)

  78- شناسايي بيماريهاي ويروسي گراسهاي وحشي در استان آذربايجان شرقي - فاز اول: گراسهاي يكساله

  79- بررسي سيتوژنتيك گراس ها و لگوم هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي با استفاده از روش آناليز تصويري

  80- بررسي كمي و كيفي اسانس گياه Thymus pubescens در رويشگاههاي طبيعي و در شرايط مزرعه اي استان آذربايجان شرقي

  81- ارزيابي نحوه استقرار و بررسي فنولوژيك گونه هاي ارسباراني و تكميل اين قطعه در باغ گياهشناسي تبريز

  82- تعيين اشكال ناهمواريها، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي شنزارهاي كشور (استان آذربايجان شرقي)

  83- بررسي كمي و كيفي اسانس Nepeta crassifolia در رويشگاههاي طبيعي و شرايط مزرعه در استان آذربايجان شرقي

  84- بررسي نياز رويشگاهي درختان جنگلي ايران ( كيكم و سفيد كوكو و گيلاس وحشي)

  85- بررسي سيتوژنتيك گراس ها و لگوم هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي با استفاده از روش آناليز تصويري


  همایش ارسباران


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0